INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEHLED O VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVANÉ V RÁMCI TZV. INFORMAČNÍ POVINNOSTI SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum účinnosti: 20.04.2022

Ochrana vašim osobním údajům je poskytována v souladu s právy, které vám zaručuje právní řád České republiky, zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jakož i se všemi právy zaručenými zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“).

Tímto dokumentem vás, jakožto subjekt ochrany osobních údajů a osobu, jejíž osobní údaje níže uvedený správce zpracovává, v souladu s právním řádem České republiky, a zejména s odkazem na čl. 13 GDPR a následující, informujeme o skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na ochranu vašich osobních údajů, jejich zpracování, a to včetně přehledu vašich práv.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje

Správcem vašich osobních údajů jsme my, tedy společnost:

AUTO PAPOUŠEK s.r.o.

se sídlem: Reinerova 811/5, Praha 6, Řepy, 163 00

IČO: 480 28 321

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 14472

Kontaktní údaje: Reinerova 811/5, Praha 17 – Řepy

tel.: +420 608 910 927

e-mail: autoservis@autopapousek.cz

(dále jen „Společnost“ nebo „my“);

Čí osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

 • obchodní partneři, resp. kontaktní osoby či další osoby s námi komunikující jménem obchodních partnerů,
 • zákazníci,
 • návštěvníci našich webových stránek,
 • osoby, které nás kontaktovaly prostřednictvím kontaktního formuláře,
 • osoby, které nám udělily souhlas se zasílám newsletterů a obchodních sdělení.

K jakému účelu vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Účelem zpracování vašich osobních údajů je především uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a Společností. Pokud např. chcete využít naše služby, aniž bychom s vámi uzavřeli písemnou smlouvu, jedná se rovněž o zpracování vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy nebo jde o postup před uzavřením smlouvy. Stejně jako když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách nebo nám zašlete poptávku přímo na e-mail. V případě, že s poskytnutím svých osobních údajů za účelem plnění smlouvy nesouhlasíte, buďte prosím informováni, že takovou smlouvu nelze uzavřít a nebudeme schopni vám tak poskytnout služby, které požadujete. Ke zpracování vašich osobních údajů nás tedy opravňuje smlouva a její plnění, popřípadě postup před uzavřením smlouvy.

Osobní údaje, které nám poskytnete nad rámec požadovaných údajů k uzavření/plnění smlouvy, nebudou zpracovávány, pokud k tomu nebudeme mít jiný právní titul, např. váš souhlas.

Dále zpracováváme vaše osobní údaje pro účely zasílání newsletterů a obchodních sdělení, a to za předpokladu, že jste naším zákazníkem či jsme obdrželi váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel. Pokud jste naším zákazníkem, můžeme vás s obchodními sděleními a newslettery oslovovat na základě našeho oprávněného zájmu a váš souhlas nepotřebujeme, nicméně bude vám v každém obchodním sdělení či newsletteru poskytnuta možnost nám dát vědět, že už si nepřejete, abychom vás dále s novinkami kontaktovali.

Rovněž zpracováváme vaše osobní údaje v případě, že nám byla vámi udělena reference v případě spokojenosti s našimi službami. Takové zpracování probíhá na základě souhlasu a platí pro něj stejné podmínky, jako v případě souhlasu s obchodními sděleními a newslettery, můžete jej kdykoliv odvolat a my poté vaši referenci smažeme.

Pokud bude našim oprávněním pro zpracování vašich údajů vámi udělený souhlas, jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu recepce@autopapousek.cz. Zpracování prováděné před odvoláním souhlasu tímto nebude dotčeno.

Vaše osobní údaje jsme dále oprávněni zpracovávat za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro případy, kdy by došlo k jakékoliv reklamaci poskytnutých služeb. 

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovány v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností, které se na nás dle účinných zákonů České republiky vztahují. Účelem tohoto zpracování je plnění zákonných povinností, zejména evidenční a archivační povinnosti účetních záznamů.

Pokud bychom vaše osobní údaje zpracovávali pro jiný účel, než pro který byly vaše osobní údaje shromážděny, budeme vás o této skutečnosti informovat.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme a kde je získáváme?

Vaše údaje získáváme především přímo od vás, nebo z veřejně dostupných rejstříků. Všechny údaje, které nám poskytnete nebo je získáváme z jiných zdrojů, zpracováváme za dodržování všech možných technických a bezpečnostních opatření, které zaručí maximální možnou míru ochrany vašim osobním údajům.

Údaje, které o vás zpracováváme, se liší zejména tím, jakou službu vám poskytujeme (tedy jaký je účel zpracování) a co je právním důvodem, který nás opravňuje vaše údaje zpracovávat. Jedná se zejména o:

 • jméno a příjmení;
 • adresu;
 • kontaktní údaje (e-mailová adresa/telefon, IČO, DIČ);
 • platební údaje;
 • údaje o vozidle, včetně údajů o pojišťovně vozidla;
 • vyplněný protokol o zápisu o dopravní nehodě;
 • podpis;
 • jiné údaje, pokud jsou nezbytné pro vyřízení pojistné události s pojišťovnou;
 • informace o zakázce a číslo zakázky;
 • naši vzájemnou komunikaci včetně zpráv z kontaktního formuláře;
 • text vámi udělené reference;
 • cookies, přičemž více informací o zpracování cookies naleznete zde.
 

Můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu?

Ano, vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu, a to za účelem:

 • splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a, či uzavřete, ať ve formě písemné či ústní;
 • plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z právních předpisů;
 • ochrany našich oprávněných zájmů(např. zajištění bezpečnosti našich webů, vymáhání a ochrana našich práv);
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Možnost a zákonnost zpracování na základě výše uvedeného vyplývá přímo z účinných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje jsou předávány či zpřístupněny pouze těm subjektům, které poskytují dostatečné záruky ochrany vašich práv a vašeho soukromí, a to zejména zavedením vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a zejména požadavky GDPR.

V případě, že pro zpracování vašich osobních údajů využijeme jiného zpracovatele, bude se toto zpracování řídit písemnou smlouvou, uzavřenou mezi námi a tímto zpracovatelem, která bude obsahovat všechny povinné náležitosti.

Jedná se o tyto kategorie příjemců, kterým můžeme poskytnout vaše osobní údaje:

 • pojišťovny;
 • externí pracovníci v oblasti účetnictví;
 • společnosti provádějící údržbu software, používaného k vedení agendy Společnosti,
 • poskytovatelé služeb k rozesílání newsletterů a obchodních sdělení,
 • poskytovatel našeho účetního softwaru,
 • společnosti koncernu Microsoft, které poskytují službu Exchange a Office 365.

Úplný seznam příjemců vašich osobních údajů je k dispozici na vyžádání v provozovně Společnosti na adrese Reinerova 811/5, Praha 17 – Řepy (dále jen „Provozovna“).

V zákonem stanovených případech jsme také povinni některé vaše osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům státní správy. Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodní organizaci.

Kromě výše uvedených informací vztahujících se k vašim osobním údajům, vám pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování poskytujeme dále tyto informace.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu, pokud k tomu budeme prokazatelně oprávněni na základě některého z právních titulů. Také třeba po dobu, na kterou nám byl vámi udělený souhlas či do doby jeho odvolání.

Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření a řádné plnění smlouvy, budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu budeme dále zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, a to zejména z důvodu případných reklamací poskytnutého plnění či uplatňování našich nároků, maximálně však po dobu 3 let po skončení smluvního vztahu.

Osobní údaje, které zpracováváme pro splnění povinností, které pro nás vyplývají z právního řádu České republiky (zejména účetní a archivační povinnosti), budeme zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje uchováváme vždy po dobu nezbytnou a přiměřenou k danému účelu, tj. důvodu, proč vaše osobní údaje zpracováváme. Doba uchování je určena zejména pomocí následující logiky:

 • po dobu trvání smluvního závazku s vámi,
 • po dobu nezbytnou k ochraně práv Společnosti,
 • po dobu trvání oprávněných zájmů Společnosti, pokud je taková doba přiměřená danému účelu zpracování,
 • po dobu určenou právními předpisy,
 • po dobu nezbytnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte vůči nám, jakožto správci vašich osobních údajů, zejména následující práva:

 • právo požadovat informace o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, případně v jakém rozsahu a k jakému účelu;
 • právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme;
 • právo požadovat přenesení vašich osobních údajů k jinému správci, lze-li to po nás spravedlivě požadovat s ohledem na technickou a organizační stránku věci;
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a zejména pro účely přímého marketingu;
 • právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
 • právo, aby vaše osobní údaje nebyly předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, či profilování, pokud pro to budou naplněny konkrétní podmínky (tzn. aby vaše údaje nezpracovával žádný automatický systém nebo abychom jakkoliv vyhodnocovali vaši osobu, tzv. profilování);
 • právo požadovat po nás kopii vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tuto kopii vám poskytneme bezplatně. V případě, že žádáte o opětovnou kopii, můžeme vám účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů, které nám vzniknou;
 • požadovat po nás opravu, či doplnění vašich osobních údajů;
 • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení rozsahu zpracování vašich osobních údajů;
 • v případě, že udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, jste oprávněni takto udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým byl daný souhlas poskytnut.
 

Bližší informace o vašich právech naleznete v dokumentu SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI O INFORMACÍCH A PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, který je vám k dispozici níže nebo v Provozovně, případně vám jej zašleme elektronicky na vaši e-mailovou adresu, pokud o to zažádáte.

Na vaši žádost v oblasti osobních údajů jsme povinni odpovědět ve lhůtě jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti. S ohledem na složitost či počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O jakémkoliv prodloužení vás však vždy budeme informovat do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně důvodů pro tento odklad.

 

Dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány žádnými automatickými systémy, které by vás jakkoliv profilovaly a vyhodnocovaly.

Byla ustanovena funkce tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů?

GDPR nám vzhledem k nízkému riziku ohrožení vašich osobních údajů neukládá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů tak v naší Společnosti nenajdete. 

Jak můžete získat bližší informace v oblasti ochrany vašich osobních údajů?

Za účelem získání podrobnějších informací v oblasti ochrany osobních údajů, zejména vašich jednotlivých práv a možnosti jejich uplatnění, je vám k dispozici níže uvedený dokument SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI O INFORMACÍCH A PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, který je vám k dispozici rovněž v Provozovně, případně vám jej zašleme elektronicky na vaši e-mailovou adresu, pokud o to zažádáte.

Můžete se na nás také obrátit s žádostmi či dotazy, osobně na naší provozovně v ulici Reinerova 811/5, Praha 17 – Řepy nebo písemně na adrese našeho sídla Reinerova 811/5, Praha 6, Řepy, 163 00; nebo prostřednictvím e-mailu na adrese recepce@autopapousek.cz, případně telefonicky na čísle +420 608 910 927.

Buďte prosím informován/a, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat pouze a výhradně osobě, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem můžeme požadovat přiměřené ověření vaší totožnosti. Pokud nám nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nemůžeme vám takové informace sdělit.

SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI O INFORMACÍCH A PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte (jako tzv. subjekt údajů) řadu práv. Zde je uveden podrobnější obsah jednotlivých práv, která máte v oblasti ochrany vašich osobních údajů zaručena zejména nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“). Mezi tato práva patří:

Právo na přístup ke svým osobním údajům

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů a přehled o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů poskytované v rámci tzv. informační povinnosti správce osobních údajů“ a v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou naší společností zpracovávány. Pokud od nás obdržíte informaci o tom, že vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo požadovat zejména tyto informace:

 • jaký je účel zpracování vašich osobních údajů?
 • o jakou kategorii osobních údajů se jedná?
 • komu jsou vaše osobní údaje předávány, či zpřístupněny? Jedná se příjemce ze třetích zemí nebo mezinárodní organizace?
 • jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme, popřípadě co tuto dobu určuje?
 • máte právo požadovat výmaz nebo opravu vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související;
 • máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související;
 • máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související;
 • máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů a na veškeré informace s tímto právem související;
 • máte právo na informace o zdrojích vašich osobních údajů v případě, kdy nám vaše osobní údaje nebyly poskytnuty přímo vámi;
 • máte právo požadovat informace o tom, zda dochází k profilování vašich osobních údajů, tj. jaký je postup zpracování vašich osobních údajů a jaký je v tomto případě význam a předpokládaný dopad na vaše osobní údaje;
 • máte právo požadovat informace o tom, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů automatizovaným způsobem, tj. jaký je postup zpracování vašich osobních údajů a jaký je v tomto případě význam a předpokládaný dopad na vaše osobní údaje;
 • máte právo na informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země, či mezinárodní organizaci a o v této souvislosti přijatých zárukách;
 • máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, které se vztahují k vaší osobě. Kopie vám bude poskytnuta bezplatně. V případě vaší opětovné žádosti vám můžeme z důvodu vzniklých administrativních nákladů účtovat přiměřený poplatek.
 

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme jsou nepřesné, máte právo po nás požadovat jejich opravu, popřípadě doplnění, a to bez zbytečného odkladu poté, co nám to sdělíte.

Právo požadovat výmaz osobních údajů

Pokud u nás toto své právo uplatníte, máme povinnost veškeré vaše osobní údaje z naší evidence vymazat. Tomuto požadavku však nemůžeme vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
 • odvoláte váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a my nemáme žádný další právní důvod pro zpracování vašich osobních údajů;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (pro které je zákonným důvodem zpracování nezbytnost splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, dále pokud bychom tím byli pověřeni, či je to nezbytné pro oprávněné zájmy naše či třetí strany nebo jde o zpracování formou profilování a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, které by nás nadále ke zpracování opravňovaly);
 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • vaše osobní údaje musí být vymazány, abychom mohli splnit povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky.
 

Mějte ale prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

K výmazu vašich osobních údajů tak nedojde pokud:

 • by to bylo v rozporu s výkonem práva na svobodu projevu a informace;
 • bychom tím porušili povinnost, kterou nám ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;
 • je to nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • je to nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu;
 • je to nezbytné zejména pro vědecké účely a historický výzkum a/nebo
 • je to nezbytné pro uplatnění právních nároků.
 

Pokud nebudou splněny podmínky pro výmaz vašich osobních údajů, budeme vás o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu a uvedeme i důvody, proč vašemu právu nemůžeme vyhovět.

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Pokud u nás toto právo uplatníte, máme povinnost omezit rozsah zpracování vašich osobních údajů. Tomuto požadavku však nemůžeme vyhovět vždy, ale pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:

 • pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné, pak omezíme zpracování vašich osobních údajů po dobu, než tuto skutečnost ověříme;
 • pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů provádíme protiprávně a zároveň odmítáte provedení výmazu vašich osobních údajů;
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro zpracování, ale pro určení vašeho případného právního nároku;
 • využil/a jste práva vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a nebylo dosud rozhodnuto, zda převažují naše oprávněné důvody pro jejich zpracování.
 

Naše oznamovací povinnost ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování vašich osobních údajů

Pokud jsme vaše osobní údaje zpřístupnili jednotlivým příjemcům, máme povinnost oznámit jim veškeré opravy, výmazy či omezení zpracování osobních údajů, které bylo ve vztahu k vašim osobním údajům učiněno. Tuto povinnost nejsme schopni splnit, pokud by to pro nás bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, poskytneme vám seznam příjemců, kteří byli ve vztahu k vašim osobním údajům vyrozuměni.

Právo požadovat přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo požadovat a získat od nás vaše osobní údaje, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo vám bude umožněno pouze za předpokladu, že zpracování provádíme na základě vámi uděleného souhlasu ke zpracování vašich osobních údajů nebo je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, v případě, že byla s námi uzavřena a zpracování vašich osobních údajů je prováděno automatizovanými prostředky. V opačném případě nemáme povinnost vaší žádosti o přenositelnost vašich osobních údajů vyhovět. Pokud je to pro nás technicky proveditelné, máte možnost požadovat předání vašich osobních údajů přímo jinému správci.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu nezbytného pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, či oprávněných zájmů třetí strany, včetně případu profilování. 

U zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete vznést námitku kdykoliv. Pokud tak učiníte, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely již dále zpracovávat.

V případě, že by vaše osobní údaje byly zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nemáte právo vznést námitku, jelikož by se jednalo o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Právo vztahující se k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování

Máte právo požadovat, aby vaše osobní údaje nebyly zpracovávány automatizovaným způsobem, či profilováním. Automatizovaným způsobem je myšleno zpracování pomocí výpočetní techniky, bez lidského zásahu. Profilování je určitá forma zpracování vašich osobních údajů, která probíhá rovněž automatizovaně a používá se k tomu, abychom mohli vyhodnotit určité věci, které se vztahují k vaší osobě. Jedná se například o vyhodnocení vašich osobních preferencí v určité oblasti, odhad vaší ekonomické situace apod.

Vaše právo, které odpovídá naší povinnosti oznamovat případy porušení zabezpečení, která by mohla představovat vysoké riziko pro vaše práva a svobody

Vaše osobní údaje, jsou zpracovávány a ukládány za pomoci náležitých technických a bezpečnostních opatření. Naše systémy jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány, aby poskytovaly vašim osobním údajům co nejvyšší záruku ochrany. Pokud by ovšem i přes veškerá naše opatření došlo k porušení zabezpečení vašich osobních údajů a to tak, že by to pro vás mohlo představovat vysoké riziko, bude vám tato skutečnost bez zbytečného odkladu oznámena, spolu s povahou tohoto porušení zabezpečení, pravděpodobnými důsledky, které pro vás mohou nastat, včetně přijatých opatření k vyřešení této záležitosti. Buďte prosím informováni, že v případě, kdy by to pro nás bylo nepřiměřeně obtížné, můžete být informováni i prostřednictvím veřejného oznámení.

Současně máme povinnost ohlásit Úřadu na ochranu osobních údajů případ porušení, které by mohlo být rizikové pro vaše práva a svobody, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od doby, kdy jsme se o porušení dozvěděli.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce ode dne jejího obdržení. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Žádosti lze podávat:

 • osobně nebo písemně na adrese naší provozovny Reinerova 811/5, Praha 17 – Řepy; nebo
 • prostřednictvím emailu na adrese recepce@autopapousek.cz; nebo
 • telefonicky na tel. čísle +420 608 910 927;
 

Rádi bychom vás informovali, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat a jednotlivá práva může uplatňovat pouze a výhradně osoba, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem můžeme požadovat přiměřené ověření vaší totožnosti (jakožto žadatele). Pokud nám nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nemůžeme vám takové informace sdělit a vaše žádost tak bude s největší pravděpodobností zamítnuta.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzením zaškrtávacího pole uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti AUTO PAPOUŠEK s.r.o., se sídlem Reinerova 811/5, Praha 6, Řepy, 163 00, IČO: 480 28 321, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 14472 (dále jen „Společnost“) jako správci osobních údajů pro nabízení služeb Společnosti a zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a službách, a to prostřednictvím newsletteru a jiných obchodních sděleních k propagaci Společnosti.

Beru na vědomí, že Společnost bude zpracovávat moji e-mailovou adresu, jméno a příjmení, a to po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu nebo do doby odvolání souhlasu.

Potvrzuji, že uděluji souhlas svobodně a byl/a jsem před udělením informován o tom, jak Společnost zpracovává mé osobní údaje, a to včetně souvisejících práv, prostřednictvím Informace o zpracování osobních údajů umístěné na webových stránkách Společnosti.

Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat zasláním e-mailu na adresu recepce@autopapousek.cz nebo prostřednictvím odkazu zasílaného pro tyto účely v obchodních sdělení. Odvolání souhlasu však nebude mít dopad na předchozí zpracování osobních údajů.